Υπηρεσίες

Κλινική εξέταση

Ακρόαση, ψηλάφηση, επισκόπηση,
μέτρηση αρτηριακής πίεσης και οξυμετρία

Τεστ κοπώσεως

Δοκιμασία κόπωσης – stress test
σε καθιστό ποδήλατο με ανακλινόμενη πλάτη

Holter ρυθμού

24ώρη και 48ώρη καταγραφή καρδιακού ρυθμού
σε φορητή συσκευή 12 καναλιών

Έλεγχος βηματοδοτών – Απινιδωτών

Έλεγχος και interrogation βηματοδοτών και απινιδωτών τόσο στο ιατρείο όσο και κατ’οίκον

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ,ECG,EKG)

Kαρδιογράφημα 12 απαγωγών.
12 καναλιών ή 3 καναλιών σε φορητή συσκευή

Stress echo

Δυναμική ηχωκαρδιογραφία σε ποδήλατο ή φαρμακευτικά. Εκτίμηση αποτελεσμάτων

24ωρη καταγραφή πίεσης (holter) – ABΡΜ

24ώρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης
σε φορητή συσκευή

Συσκευές ανίχνευσης αρρυθμιών

Φορητές συσκευές ανίχνευσης αρρυθμιών
(με χρήση smartphones ή tablets)

Triplex καρδιάς

Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα.
Δυνατότητα triplex καρδιάς κατ’οίκον

ABI (Σφυροβραχιόνιος δείκτης)

Μη επεμβατική μέθοδος διερεύνησης
περιφερικής αρτηριοπάθειας

Sleep apnea screening

Διερεύνηση πιθανής άπνοιας ύπνου.
Καταγραφή νυχτερινής οξυμετρίας και δείκτης ΑΗΙ

Επισκέψεις κατ’ οίκον

Καρδιολογική εξέταση κατ’ οίκον.
Δυνατότητα ΗΚΓ και triplex καρδιάς